top of page
OPENING
conceptual line-ASA2018.png

ASA MEMBER PAVILION - 2018

Vernacular Living l Beyond Ordinary

ASA MEMBER ตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม กับวิถีชีวิตพื้นถิ่น ที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่เสมอ ไปตามแต่ละยุคสมัย


สภาพสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป อาจทำให้ความหมายของคำว่าพื้นถิ่นเปลี่ยนไปด้วย กว่าจะมาถึงสิ่งที่เรียกว่า “สถาปัตยกรรมสมัยใหม่” อย่างทุกวันนี้ รูปแบบสถาปัตยกรรมล้วนมีการพัฒนามาจากความเป็นพื้นถิ่นทั้งสิ้น เดิมทีมนุษย์เราหยิบวัสดุอุปกรณ์จากสิ่งใกล้ตัวตามถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ผสมผสานกับความรู้ด้านการก่อสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ มาสร้างสรรเป็นสิ่งก่อสร้างที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ นับเป็นภูมิปัญญาชาญฉลาด เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมกับวิถีชีวิตพื้นถิ่นแต่ละที่ในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี

หากเรามองสภาพสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตผู้คนในยุคสมัยนี้เป็นเกณฑ์ ย่อมมีความแตกต่าง อันเนื่องมาจาก สภาพแวดล้อม การใช้ชีวิต วัสดุ การเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เข้ามามีอิทธิพลกับศาสตร์ทุกแขนง ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว สถาปัตยกรรมกับวิถีชีวิตพื้นถิ่นในปัจจุบันนี้ จะยังสัมพันธ์กันในรูปแบบใด? หรือวิถีชีวิตพื้นถิ่นจะแสดงตัวออกมาผ่านสถาปัตยกรรมได้อย่างไร?

TTF_Architect Expo 2018_Day 4_Drone-23-2.jpg
bottom of page